Vidaus tvarkos taisyklės

                 PATVIRTINTA

                                                                                             UAB „Skraidenta“ direktoriaus

                                                                                             2021 vasario 04 d. įsakymu Nr. IB 2021-02

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

BENDROJI DALIS

 

 1. UAB „Skraidenta“, įmonės kodas 300088341, veikianti adresu – Smolensko g. 6, Vilnius, yra privati asmens sveikatos priežiūros įstaiga.
 2. UAB „Skraidenta“ veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Sveikatos apsaugos ministro įsakymais, medicinos standartais (medicinos, higienos normomis) bei UAB „Skraidenta“ į
 3. UAB „Skraidenta“ teikia ambulatorines, mokamas ir kai kurias TLK kompensuojamąsias asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
 4. Šių taisyklių privalo laikytis visi UAB „Skraidenta“ darbuotojai, pacientai bei lankytojai.
 5. Pacientų kreipimosi į UAB „Skraidenta“ tvarką be šių Taisyklių reglamentuoja ir kiti Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai, UAB „Skraidenta“ kokybės vadybos sistemos dokumentai.

 

 1. DARBO LAIKAS

 

 1. UAB „Skraidenta“ darbo laikas:
 2. pirmadienį – penktadienį nuo 8.00 iki 20.00 val., šeštadienį – direktoriui iš anksto apie tai paskelbus darbo grafike. Sekmadienį bei švenčių dienomis nedirba.
 3. UAB „Skraidenta“ administracijos darbo laikas – 08.00 iki 17.00 val.
 4. Informaciją apie UAB „Skraidenta“ darbo laiką galima taip pat galima gauti įstaigos internetinėje svetainėje adresu academiadentium.lt

 

 PACIENTŲ KREIPIMOSI Į ĮSTAIGĄ TVARKA

 

 1. Pacientai, besikreipiantys į gydytoją, registruojami UAB „Skraidenta“ atvykę asmeniškai; telefonais +370 61151222, 8 5 2150215; el. paštu: info@academiadentium.lt arba per internetinio puslapio academiadentium.lt užklausos formą.
 2. Pacientai, registruodamiesi priėmimui pas gydytoją, nurodo vardą ir pavardę, gimimo datą, bei kontaktinį telefoną. Pacientai apie kitos dienos vizitą yra informuojami SMS žinute, kurioje primenama apie kitos dienos vizitą ir prašoma atsakyti „TAIP“ arba „NE“dėl  būsimo vizito. Pacientai privalo įsiminti ar užsirašyti nurodytą priėmimo pas gydytoją datą ir laiką.
 3. Laikoma, kad savanoriškai į UAB „Skraidenta“ dėl sveikatos priežiūros atvykęs pacientas yra informuotas ir sutinka, kad UAB „Skraidenta“ specialistai jį apžiūrėtų, įvertintų jo sveikatos būklę, paskirtų ir atliktų būtinas tyrimų ir gydymo procedūras.
 4. Atvykę į kliniką asmeniškai, pacientai kreipiasi į registratūrą.
 5. Su savimi pacientui būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmenys iki 16 metų privalo būti lydimi tėvų ar globėjų.
 6. Be eilės ir išankstinės registracijos priimami asmenys, kuriems reikalinga neatidėliotina pagalba.
 7. Pacientai pas gydytoją priimami tik šiam priėmimui užregistruotu atitinkamu laiku. Jei pacientas pavėluoja į priėmimą pas gydytoją, jo priėmimas nėra užtikrinamas.
 8. Jei dėl svarbių aplinkybių gydytojas aptarnauja pacientą ilgiau negu tam pacientui paskirtas laikas, kiti pacientai priimami vėlesniu nei nurodyta registracijoje laiku. Siekiama, kad užsirašęs pacientas būtų priimtas ne vėliau kaip per 15 minučių nuo registracijoje nurodyto laiko. Apie gydytojo vėlavimą pacientas informuojamas žodžiu.
 9. Jei pacientas negali atvykti į priėmimą nustatytu laiku, jis privalo apie tai iš anksto (ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) valandas iki paskirto laiko pradžios) pranešti paskambindamas telefonu arba asmeniškai atvykęs į kabinetą ir pageidaujant susitarti dėl kito priėmimo laiko.
 10. Gydytojui susirgus ir/ar nesant galimybės aptarnauti iš anksto pas jį užsiregistravusius jo pacientus, pastarieji apie tai informuojami skambučiu, jei yra nurodę kontaktinį telefono numerį.
 11. Klinikoje tvarkomi šie pacientų asmens duomenys: vardas, pavardė, gimimo data, telefono nr., el.pašto adresas (asmens identifikavimo; komunikacijos dėl vizitų; sąskaitų, rentgeno nuotraukų, gydymo planų, išrašų ir kt. dokumentų siuntimo tikslais) bei medicininiai (sveikatos) duomenys: sveikatos anketa (komplikacijų prevencijos tikslu) ir ligos istorija, kurią įstaiga privalo pildyti ir saugo LR galiojančių įstatymų numatyta tvarka.

Asmens kodai – tik esant būtinybei, kai to reikalauja valstybinės įstaigos, pvz. – jungtis prie „e-sveikata“ sistemos vaistų receptams, pažymoms išrašyti; jungiantis prie TLK (teritorinių ligonių kasų) dėl protezavimo darbų kompensavimo valstybės lėšomis.

 1. Jei pacientas yra užsienio pilietis – papildomai sudaroma paciento dienotvarkė ir rezervuojamos visos reikalingos konsultacijos ir tyrimai iš anksto ir gali būti koreguojami jam atvykus. Numatoma tyrimo ir gydymo strategija ir sudaromas gydymo planas jam

atvykus.

 1. Visais atvejais gydytojas informuoja pacientą apie gydymo kainą, organizuoja sutarčių su pacientu pasirašymą.
 2. Pirmąkart atvykus pacientui į kliniką, registratorius (-ė) supažindina pacientą su vidaus tvarkos taisyklėmis bei paslaugų suteikimo tvarka. Pasirašoma sutartis, užvedama paciento medicininė kortelė. Pacientas pasirašo sutikimą sveikatos priežiūros paslaugų teikimui, užpildo sveikatos anketą, reikalingą gydymo komplikacijų prevencijai. Nuolatiniai pacientai reguliariai pasirašo sutikimus procedūroms ir bent kas metus atnaujina savo sveikatos anketą.
 3. Teikiamos paslaugos pacientams: išklausomi nusiskundimai, vertinami sveikatos duomenys, skiriami laboratoriniai, instrumentiniai ir kiti tyrimai bei gydymas. Jei reikalinga chirurginė intervencija ar invazinis tyrimas (procedūra) pacientui pateikiamos paciento sutikimo formos, kurias jis (arba jo įstatyminis atstovas) ir gydytojas, atliksiantis intervencinius veiksmus, pasirašo.
 4. Užbaigus teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, pacientui pageidaujant, gydytojas paruošia išrašą iš ligos istorijos. Išrašai iš ligos istorijos gali būti pateikiami pacientui išvykstant į namus arba pacientui sutikus siunčiami elektroniniu paštu. Pacientams iš užsienio išrašas gali būti išverstas į jo pageidaujamą kalbą už papildomą mokestį.

 

 1. NEMOKAMŲ IR MOKAMŲ PASLAUGŲ NOMENKLATŪRA IR ASORTIMENTAS, JŲ TEIKIMO TVARKA

 

 1. Asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurias teikti Įstaiga yra licencijuota, yra nurodytos Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VASPVT) 2005 m. spalio 18 d. Įstaigai išduotoje įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijoje Nr. 0305, su kuria galima susipažinti VASPVT internetinėje svetainėje.
 2. Nemokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos (išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugas) Įstaigoje teikiamos tik patikrinus ar asmuo apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu.
 3. Nemokamai teikiama:
 • būtinoji medicinos pagalba, vadovaujantis atitinkamuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka;
 • Pagal sutartį su teritorine ligonių kasa UAB „Skraidenta“ teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos vaikų ir suaugusiųjų protezavimo paslaugoms bei kai kurioms ortodontijos paslaugoms. Informaciją apie konkrečias paslaugas (jų asortimentą), jų teikimo tvarką, eiles ir kt. teikia Įstaigos klientų aptarnavimo padalinio ar kiti darbuotojai, be to, susijusių Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ji yra viešai skelbiama Įstaigos internetinėje svetainėje ir (arba) Įstaigos informacijos lentoje. Kai Įstaiga yra išnaudojusi lėšas (lėšų limitą), numatytas sutartyse su teritorinėmis ligonių kasomis, klientų aptarnavimo padalinio ar kiti darbuotojai besikreipiantiems pacientams nurodo, kad laikinai, negali teikti tam tikrų planinio gydymo paslaugų nemokamai.
 1. Mokamai teikiama:
 • visos Įstaigos kainyne išvardintos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, išskyrus kompensuojamas TLK protezavimo ir ortodontijos paslaugas, kurios skirtos asmenims iš TLK lėšų, atitinkamų įstatyminių aktų tvarka.
 • visos Įstaigos kainyne išvardintos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kai pacientas nėra draustas privalomuoju sveikatos draudimu.
 • Pacientams, apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu, kai bazinė kaina už asmens sveikatos priežiūros paslaugas yra kompensuojama PSDF biudžeto lėšomis, už savo iniciatyva (pasirašytinai susipažinus su Įstaigoje patvirtintomis sutikimų formomis) pasirinktas brangiau kainuojančias paslaugas, medžiagas, procedūras, šių paslaugų, medžiagų, procedūrų faktinių kainų ir nemokamų paslaugų, medžiagų, procedūrų bazinių kainų skirtumą apmoka jie patys.
 • Mokamos paslaugos Įstaigoje teikiamos direktorius patvirtinta tvarka, o už jas mokėjimai priimami Įstaigos kasose. Visais atvejais sumokėjus už paslaugas, pacientui pateikiamas kasos apmokėjimo kvitas ir (pagal poreikį) sąskaita-faktūra. Už paslaugas neatsiskaičius iškart – išrašomas skolos vekselis. Klinikoje taip pat galimi atsiskaitymai per draudimo bendroves.
 • Mokamų paslaugų kainynas skelbiamas Įstaigos internetiniame tinklalapyje ir (arba) informaciją apie kainas pateikia Įstaigos klientų aptarnavimo padalinio ar kiti darbuotojai (telefonu arba atvykus į Įstaigą).
 1. Teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas nepilnamečiams pacientams, privalo dalyvauti jų įstatyminiai atstovai, tačiau jie savo veiksmais neturi teisės trukdyti  dirbančiam personalui.

 

 1. PACIENTŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

 1. Paciento teises ir pareigas reglamentuoja Lietuvos Respublikos Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas bei šios taisyklės.
 2. Pacientų teisių negalima varžyti dėl jų lyties, amžiaus, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, įsitikinimų ar pažiūrų, taip pat dėl kokių nors kitų įstatymais nepagrįstų aplinkybių.
 3. Pacientas turi teisę į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, kurių rodiklius ir jų turinio reikalavimus nustato Sveikatos apsaugos ministras.
 4. Pacientas turi teisę į savo garbės ir orumo nežeminančias sąlygas ir pagarbų sveikatos priežiūros specialistų elgesį.
 5. Pacientas, LR įstatymų nustatyta tvarka, turi teisę pasirinkti gydytoją.
 6. Pacientas turi teisę gauti informaciją apie UAB „Skraidenta“ teikiamas paslaugas, jų kainas ir galimybes jomis pasinaudoti. Ši informacija teikiama įstaigos internetinėje svetainėje adresu academiadentium.lt
 7. Pacientas turi teisę gauti informaciją apie jam sveikatos priežiūros paslaugas teikiantį sveikatos priežiūros specialistą (vardą, pavardę, pareigas) ir informaciją apie jo profesinę kvalifikaciją.
 8. Netikslius, neišsamius, dviprasmiškus duomenis arba duomenis, nesusijusius su diagnoze, gydymu ar slauga, sveikatos priežiūros specialistas pagrįstu paciento prašymu per 15 (penkiolika) darbo dienų turi ištaisyti, papildyti, užbaigti, panaikinti ir (ar) pakeisti. Sveikatos priežiūros specialisto ir paciento ginčą dėl įrašų jo medicinos dokumentuose ištaisymo, papildymo, užbaigimo, panaikinimo ir (ar) pakeitimo sprendžia UAB „Skraidenta“
 9. Paciento, psichikos ligonio, teisės susipažinti su paciento medicinos dokumentais ypatumus nustato Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymas.
 10. Informacija apie paciento gyvenimo faktus gali būti renkama tik su paciento sutikimu ir tuo atveju, jei tai yra būtina ligai diagnozuoti, gydyti ar pacientui slaugyti.
 11. Apie sužalotus pacientus, kuriems žala galėjo būti padaryta nusikalstama veika, UAB „Skraidenta“ darbuotojai nedelsdami praneša teisėsaugos institucijoms.
 12. Pacientas bet kada raštu gali atšaukti savo sutikimą gydytis. Kai pacientas dėl objektyvių priežasčių yra tokios sveikatos būklės, kad negali pareikšti savo valios dėl sutikimo gydytis ir dėl diagnostikos bei gydymo metodikų, tuomet būtina kiek įmanoma nepakenkti paciento interesų ir teikti pagalbą įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka.
 13. Pacientas turi teisę į žalos, padarytos pažeidus jo teises teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, atlyginimą. Žalos atlyginimo sąlygos ir tvarka nustatyta Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme, Civiliniame kodekse, Draudimo įstatyme ir kituose teisės aktuose.
 14. Pacientas privalo pasirašytinai susipažinti su UAB „Skraidenta“ vidaus tvarkos taisyklėmis, kitais nustatytais dokumentais, kurios yra viešai prieinamos UAB „Skraidenta“ registratūroje, įstaigos internetinėje svetainėje adresu academiadentium.lt ir vykdyti juose nurodytas pareigas.
 15. Pacientas privalo rūpintis savo sveikata, sąžiningai naudotis savo teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, bendradarbiauti su UAB „Skraidenta“ specialistais ir darbuotojais.
 16. Pacientai, norėdami gauti sveikatos priežiūros paslaugas, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, išskyrus Būtinosios medicininės pagalbos teikimo atvejus.
 17. Pacientas privalo vykdyti gydytojo paskyrimus ir rekomendacijas arba nustatyta tvarka atsisakyti paskirtų sveikatos priežiūros paslaugų. Pacientas privalo informuoti jį gydantį gydytoją apie nukrypimus nuo paskyrimų ar nustatyto režimo, dėl kurių jis davė sutikimą.
 18. Pacientas privalo pagarbiai ir deramai elgtis su visais UAB „Skraidenta“ darbuotojais ir kitais pacientais ar lankytojais.
 19. Pacientui draudžiama elgtis neatsargiai bei kelti grėsmę savo ir aplinkinių atžvilgiu. Pacientui, kuris pažeidžia savo pareigas, tuo sukeldamas grėsmę savo ir kitų pacientų sveikatai ir gyvybei, arba trukdo jiems gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas gali būti nutrauktas, išskyrus atvejus, jei tai grėstų pavojus paciento gyvybei.
 20. Pacientui draudžiama UAB „Skraidenta“ patalpose turėti su savimi šaunamąjį arba šaltąjį ginklą.
 21. Pacientui ar lankytojui draudžiama savavališkai įeiti ar lankytis UAB „Skraidenta“ tarnybinėse patalpose.
 22. Pacientas privalo laikytis nustatytos registracijos ir priėmimo pas gydytojus tvarkos.
 23. Pacientas privalo laikytis viešosios tvarkos: netriukšmauti, nevartoti alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, laikytis asmens higienos, nerūkyti patalpose ar specialiai tam neskirtose vietose.
 24. Pacientas privalo tausoti UAB „Skraidenta“ turtą, už jo sugadinimą ar sunaikinimą atsakyti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 25. Apie pasikeitusį adresą ar kitus kontaktinius duomenis pacientas turi informuoti gydytoją.
 26. Pacientas gydančiajam gydytojui turi suteikti visą teisingą informaciją apie ankstesnes ligas, operacijas, vartojamus (vartotus) vaistus, sveikatos būklės pasikeitimą gydymo metu, gydymo metodų netoleravimą ir pan.
 27. Pacientas savo sutikimą ar atsisakymą apie jam skiriamas sveikatos priežiūros paslaugas, privalo patvirtinti pasirašytinai. Pacientui atsisakius sveikatos priežiūros paslaugų, gydantysis gydytojas privalo išaiškinti pacientui apie riziką sveikatai, bei perspėti apie galimas komplikacijas.

 

PACIENTŲ LANKYMO,  SIUNTIMO Į KITAS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS TVARKA

 

 1. Lankyti ar lydėti įstaigoje besigydančius pacientus adresu Smolensko g. 6, Vilnius leidžiama tik tuo atveju, jei pacientas pats to pageidauja.
 2. Atvykęs lankytojas registratoriui turi pasakyti kokį pacientą lanko ir pranešti, kai išvyksta.
 3. Savo apsilankymu paciento lankytojai neturi sukelti nepatogumų kitiems pacientams.
 4. Lankytojams draudžiama:

1) šiukšlinti ir triukšmauti kabineto patalpose.

2) atvykti į įstaigą neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotinių bei psichotropinių medžiagų.

3) rūkyti įstaigos patalpose ir vietose, kur yra draudžiantieji ženklai.

4) pacientams atnešti svaigalų, rūkalų, narkotinių, psichotropinių ir kitu psichiką veikiančių medžiagų.

5) turėti su savimi arba atnešti klientui šaunamąjį ar šaltąjį ginklą.

 1. Karantino metu draudžiama lankyti pacientus.
 2. Paciento gydymo kitoje įstaigoje tikslingumą nustato jį gydantis gydytojas.
 3. Pacientas, kurio sveikatos būklė reikalauja neatidėliotino papildomo gydymo, gali būti siunčiamas i kitą asmens sveikatos priežiūros įstaigą. Tokiu atveju, pacientui ir/ar jo artimiesiems paaiškinama, kodėl priimtas toks sprendimas. Už kitu asmens sveikatos priežiūros įstaigų gydytojų sprendimus ir gydymo kokybę įstaiga neatsako.
 4. Esant medicininėms indikacijoms, UAB „Skraidenta“ išduoda pacientui tinkamai įformintą siuntimą teikti jam aukštesnio lygio ar kito profilio sveikatos priežiūrą, prieš tai pacientui paaiškinus, kur jam gali būti suteikta reikiamo lygio pagalba.

 

PACIENTO SUTIKIMAI, JŲ ATSISAKYMAS.

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMAS, KAI NĖRA PACIENTO SUTIKIMO

 

 1. Visais atvejais pacientas, kiek įmanoma, dalyvauja duodamas sutikimą gydyti. Jis bet kada raštu gali atšaukti savo sutikimą gydytis.
 2. Pacientui davus sutikimą teikti sveikatos priežiūros paslaugas, o vėliau atsisakius konkrečių diagnostikos ir/ar gydomųjų veiksmų ir/ar sveikatos priežiūros paslaugų teikimo bendrai, paciento valią (sprendimą) gydytojas įrašo į medicinos dokumentus. Šį įrašą pasirašo pacientas (arba jo įstatyminis atstovas).
 3. Kai nėra nustatyta tvarka išreikštos paciento (jo atstovo) valios, diagnostika ir gydymas gali būti taikomi tik įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka, kai yra reali grėsmė paciento arba aplinkinių asmenų sveikatai ar gyvybei.
 4. Kai pacientas yra tokios sveikatos būklės, kad negali pareikšti savo valios dėl sutikimo gydytis ir dėl diagnostikos bei gydymo metodikų pasirinkimo, kiek įmanoma, nepakenkiant paciento interesams, atsižvelgiama į jo anksčiau raštu pareikštą valią.
 5. Pagalba gali būti teikiama be atstovo sutikimo, jei jo nėra arba sutikimo negalima gauti laiku, arba atstovas atsisako duoti sutikimą, o medicinos pagalbos suteikimas atitinka paciento interesus. Apie tai pažymima paciento ligos istorijoje.
 6. Jeigu paciento, kuris dėl amžiaus ar sveikatos būklės negali išreikšti savo valios, atstovas atsisako duoti sutikimą gydyti, kuris nėra skubus, o medicinos pagalbos suteikimas atitinka paciento interesus, tokiam pacientui gydymas galimas, jei yra gydytojų konsiliumo sutikimas.

 

BENDROSIOS VIDAUS TVARKĄ IR DARBŲ SAUGĄ REGLAMENTUOJANČIOS NUOSTATOS

 

 1. UAB „Skraidenta“ darbas organizuojamas darbo taisyklių nustatyta tvarka. Darbo tvarkos taisyklėse numatyta bendra darbuotojų vidaus tvarka, darbo organizavimas, darbo sutarčių sudarymas bei nutraukimas, atostogų suteikimo tvarka, darbo saugos klausimai, drausminių nuobaudų skyrimo tvarka, darbuotojų teisės ir pareigos bei kitos nuostatos.
 2. UAB „Skraidenta“ patalpose rūkyti draudžiama.
 3. UAB „Skraidenta“ darbuotojams, pacientams ir lankytojams draudžiama UAB „Skraidenta“ būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių ar toksinių medžiagų, rūkyti UAB „Skraidenta“ patalpose ar specialiai tam neįrengtose vietose.
 4. UAB „Skraidenta“ darbuotojai, turintys tiesioginį kontaktą su pacientais, privalo dirbti vilkėdami švarią ir tvarkingą aprangą.
 5. UAB „Skraidenta“ darbuotojai privalo užtikrinti, kad jų darbo vietoje pašaliniai asmenys (pacientai, juos lydintys asmenys ir pan.) būtų tik darbuotojui esant.
 6. Visuomenės informavimo priemonių atstovai norintys filmuoti ir/ar fotografuoti įstaigos patalpose privalo tai suderinti su UAB „Skraidenta“ Visuomenės informavimo priemonių atstovai bendrauti su pacientu ar jį filmuoti ir/ar fotografuoti UAB „Skraidenta“ ar jos patalpose gali tik raštu informavę UAB „Skraidenta“ direktorių bei gavę to paciento sutikimą.

 

 1. GINČŲ IR KONFLIKTŲ TARP PACIENTŲ IR ĮSTAIGOS SPRENDIMO TVARKA

 

 1. Kilus ginčui ar konfliktui tarp paciento ir UAB „Skraidenta“ , pacientas gali kreiptis į UAB „Skraidenta“ direktorių, ir žodžiu prašyti išspręsti susiklosčiusią situaciją.
 2. Manydamas, kad yra pažeistos jo, kaip paciento, teisės, pacientas (jo atstovas) raštu kreipiasi į UAB „Skraidenta“ direktorių, laikydamasis Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme nustatyto pacientų skundų nagrinėjimo tvarkos turinio ir formos reikalavimų. UAB „Skraidenta“ direktorius ar jo įgaliotas asmuo per įmanomai trumpą laiką, bet ne ilgiau kaip kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų išnagrinėja kreipimąsi ir raštu praneša pacientui (jo atstovui) apie nagrinėjimo rezultatus.
 3. Jeigu paciento netenkina UAB „Skraidenta“ administracijos atsakymas ar sprendimas, pacientas gali kreiptis į kitas valstybines institucijas arba į teismą teisės aktų nustatyta tvarka.
 4. Paciento skundas registruojamas administracijoje prašymų, skundų ir pareiškimų registravimo žurnale ir tiriamas pagal patvirtintą UAB „Skraidenta“ Kokybės vadybos sistemos procedūrą.
 5. Anoniminiai skundai nėra nagrinėjami.

 

 1. INFORMACIJOS PACIENTUI IR /AR JO ATSTOVAMS TEIKIMO TVARKA

 

 1. Informacija apie paciento sveikatos būklę, diagnozę, gydymą, slaugą pacientui ar kitiems asmenims telefonu neteikiama.
 2. Pacientas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, turi teisę gauti informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, sveikatos priežiūros įstaigoje taikomus ar gydytojui žinomus kitus gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie padarinius atsisakius siūlomo gydymo. Šią informaciją pacientui gydytojas turi pateikti atsižvelgdamas į jo amžių ir sveikatos būklę, jam suprantama forma, paaiškindamas specialius medicinos terminus.
 3. Pacientas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, turi teisę susipažinti su savo ligos istorija ir kitais medicinos dokumentais, išskyrus tuos atvejus, kai tai iš esmės gali pakenkti paciento sveikatai, ar net sukelti pavojų jo gyvybei. Tokiais atvejais apie informacijos teikimo ribojimus sprendžia gydantis gydytojas ar gydytojų konsiliumas, apie tai įrašant ligos istorijoje. Su nepilnamečio paciento iki 16 metų medicinos dokumentais turi teisę susipažinti jo atstovai.
 4. Visa informacija apie paciento būklę, diagnozę, gydymą, slaugą gali būti suteikta kitiems asmenims tik gavus raštišką paciento (jo atstovo) sutikimą.
 5. Teisę gauti informaciją apie paciento buvimą sveikatos priežiūros įstaigoje, gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą po paciento mirties turi įpėdiniai pagal testamentą ir pagal įstatymą, sutuoktinis (partneris), tėvai, vaikai.
 6. Konfidenciali informacija gali būti suteikta kitiems asmenims tik turint rašytinį paciento sutikimą, kuriame yra nurodyta tokios informacijos suteikimo pagrindas ir naudojimo tikslai, išskyrus atvejus, kai pacientas medicinos dokumentuose yra pasirašytinai nurodęs, koks konkretus asmuo turi teisę gauti tokią informaciją taip pat tokios informacijos teikimo mastą ir terminus. Pacientas turi teisę nurodyti asmenis, kuriems konfidenciali informacija negali būti teikiama. Kai pacientas laikomas negalinčiu protingai vertinti savo interesų ir nėra jo sutikimo, konfidenciali informacija gali būti suteikiama paciento atstovui, sutuoktiniui (partneriui), tėvams (įtėviams) ar pilnamečiams vaikams tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti.
 7. Be paciento sutikimo teisės aktų nustatyta tvarka konfidenciali informacija gali būti suteikiama valstybės institucijoms, kurioms Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia teisę gauti konfidencialią informaciją apie pacientą prieš jo valią. Konfidenciali informacija šiems asmenims gali būti suteikiama tik rašytiniu jų prašymu, kuriame nurodomas konfidencialios informacijos prašymo pagrindas, jos naudojimo tikslai ir reikalingos informacijos apimtis.

 

 1. ASMENS SVEIKATOS ISTORIJŲ, KITŲ DOKUMENTŲ NUORAŠŲ DARYMO, IŠDAVIMO PACIENTAMS, KITIEMS FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS TVARKA

 

 1. Asmens sveikatos istorijos, gydymo stacionare ligos istorijos yra UAB „Skraidenta“ dokumentai ir yra saugomi UAB „Skraidenta“ ar jos archyve. Ši informacija yra konfidenciali, su ja susipažinti gali tik įgalioti asmenys.
 2. Asmens sveikatos istorijų ir kitų medicininių dokumentų kopijos (ar nuorašai) pacientui ar jo įgaliotam asmeniui pageidaujant, atliekami UAB „Skraidenta“ lėšomis. Pacientams ar jų atstovams piktnaudžiaujant šia teise, UAB „Skraidenta“ turi teisę imti mokestį už papildomų kopijų padarymą. Pacientai ar jų atstovai, norintys gauti išrašų iš medicininių dokumentų kopijas apie jų gydymąsi įstaigoje, kreipiasi į jį gydantį gydytoją.
 3. Medicininių dokumentų kopijos (ar nuorašai), reikalingi siunčiant ligonį konsultacijai bei esant tam tikroms medicininėms indikacijoms, gydymui į kitas gydymo įstaigas, į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą yra nemokami.

 

PACIENTO TURIMŲ DIRBINIŲ IŠ BRANGIŲJŲ METALŲ, BRANGIŲ PROTEZŲ, PINIGŲ AR KITŲ VERTINGŲ DAIKTŲ REGISTRAVIMO IR SAUGOJIMO TVARKA

 

 1. Atvykus pacientui į įstaigą, prieš atliekant gydymo procedūras, kurių metu yra galimas tam tikro laipsnio sąmonės sutrikimas, pacientas gali brangius  daiktus bei pinigus perduoti saugoti UAB „Skraidenta“
 2. Prieš perduodant saugoti, sudaromos brangių daiktų bei pinigų sąrašas dviem egzemplioriais. Kiekvienas egzempliorių pasirašo: darbuotojai ir pats pacientas arba jo atstovas. Pacientui pateikiamas vienas sąrašo egzempliorius, o kitas kartu su saugojimui atiduodamais daiktais bei/ar pinigais dedamas į specialų voką, kuris užklijuojamas bei antspauduojamas ir perduodamas saugoti įstaigoje esančiame seife.
 3. Išleidžiant pacientą iš įstaigos, po procedūros, kurios metu yra tam tikro laipsnio sąmonės sutrikimas, ar pacientui pareikalavus brangūs daiktai bei pinigai grąžinami pacientui. Pastarasis personalo akivaizdoje atplėšia voką, patikrina vertybes pagal sąrašą ir pasirašo sąraše, jog vertybes gavo.
 4. Už brangius daiktus bei pinigus, saugomus ne seife, įstaigos darbuotojai neatsako.
 5. Kilus ginčui dėl brangių daiktų bei pinigų saugojimo bei grąžinimo, pacientas privalo kreiptis į UAB „Skraidenta“ direktorių.

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo datos visiems UAB „Skraidenta“ darbuotojams, pacientams ir lankytojams.
 2. Visi darbuotojai turi būti supažindinami su šiomis taisyklėmis pasirašytinai, pacientai ir lankytojai su jomis susipažįsta UAB „Skraidenta“ skelbimų lentoje arba įstaigos internetinėje svetainėje adresu academiadentium.lt